is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nieuwe Courant.

Dr. Kuyper.

Dr. Kuyper viert heden zijn 70ste" verjaardag. Het is niet aan ons in te stemmen met de juichkreten en dankbeden die uit een deel van het Nederlandsche volk op dezen feestdag opgaan. Maar toch mogen wij evenmin dien dag onopgemerkt laten. Want de man die heden zijn zeventigste levensjaar heeft voltooid, heeft op het Nederlandsche volk grooten en veelzijdigen invloed geoefend, een invloed dien wij slechts voor een klein deel waardeeren en welks nawerking in onze staatkundige geschiedenis wij zoo spoedig mogelijk hopen te zien vervliegen — maar die niettemin zóó breed en tevens zóó intensief geweest is, dat hij ook den tegenstander in levensbeschouwing en staatkunde met ontzag vervult.

Uit journalistieken kring kan hier onbevangener hulde worden gebracht dan van politiek of ook van nationaal standpunt. „Der Journalist will Erfolg, der Politiker Wirkung". zeide Harden Zaterdag in zijn geweldige verdedigingsrede. De „Wirkung" van den politicus Kuyper moge ons tegenstaan, de „Erfolg" van den journalist Kuyper is onbetwist niet alleen, maar vindt in de allereerste plaats erkenning en bewondering bij zijn jongere vakgenooten, van wie allen hij in meer of mindere mate de leermeester is. Den zeventigjarigen journalist dus onze erkentelijkheid en onze gelukwensch!

Het boek dat enkele dagen geleden van Dr. Kuyper's hand verscheen, legt opnieuw getuigenis af van zijn machtig schrijverstalent, van de frischheid van zijn geest, van zijn encyclopaedische kennis en van den veelomvattenden blik waarmede hij de ontwikkeling van algemeene bewegingen, nationaliteiten en rijken, den samenhang van reeksen gebeurtenissen, de beteekenis van geschiedkundige tijdperken

25