Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad, om in weinige regels 'n karakteristiek te geven van Kuyper, daarvoor moet men zijn een journalist.... als Kuyper.

Toen besloot ik, 'n anderen weg in te slaan. Ik wou 'n persoonlijken, intiemen indruk bekomen van den man, dien ik beschrijven zou. Ik wou hem zien in de omlijsting zijner al-dagelijksche omgeving; in z'n studeerkamer, waar z'n boeken staan en z'n geestesleven woont. En ik vraag om gehoor in Den Haag. Het antwoord was snel en beminnelijk. Op den uitersten bovenrand van 'n briefkaart, in puntig kleine lettertjes, stond 'n uitnoodiging, om den volgenden Zondag eens te komen praten.

En in het stille middaguur van dien rustdag stond ik voor het breede huis in de Kanaalstraat, en 'n oogenblik later in 'n ruime kamer, wachtend op de dingen, die komen zouden. Aan dergelijke bezoeken komt ten slotte ook 'n zekere techniek te pas, wil men behoed zijn voor domme teleurstelling, omdat de „beroemdheid," wien de visite geldt, er toch niet anders uit kan zien dan een gewoon mensch. En toch, al heeft men 't nóg zoo vaak bij de hand gehad, wacht men met niet te miskennen spanning

'n Oogenblik later stond hij vóór me, vroolijk, bemoedigend, met uitgestrekte hand- 'n Kleine breede gestalte, maar 'n machtige kop — was m'n eerste indruk. Géén ontgoocheling ditmaal. Dat was 'n groot man, je voelde het dadelijk. Er was iets gewéldigs in die oogen: kracht, vernuft, onbuigzaamheid van wil. En bovenal blijmoedigheid, levenslust, humor.... zóó blikt iemand, die 'n partij bouwt; 'n strateeg, in wien vóór den aanval reeds bedachtzaam overleg is van de gevolgen der zege.... Het hooge voorhoofd, omgeven door dunne, bruine lokken. Forsche trekken, en 'n breede, scherpgepunte neus, pretentieus in de omlijsting van het gladde gezicht. Dat was Kuyper, niet zooals je hem ziet op de plaatjes, maar gelijk je gehóórd hebt van den

Sluiten