Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het huismanskiesrecht, vergeten en veracht toen hij aan 't roer was, wordt voor den dag gehaald, nu het dienen kan om het algemeen kiesrecht tegen te houden.

Dr. Kuyper is tot op dit oogenblik de gevaarlijkste vijand dien het strijdende proletariaat in ons land heeft te bekampen. En als wij in het belang van de lijdenden en ontberenden een wensch hadden moeten uiten bij gelegenheid van Kuyper's 70en verjaardag, dan zou het deze geweest zijn: breng de rest uwer levensdagen door in ruste en in berouw over het gestichte kwaad en het veroorzaakte leed. Laat de kleine luyden die gij tegen hun eigen belang en tegenover dat van hun klassegenooten hebt geplaatst, weer zich zelf worden, stel ze in staat de sociale plichten die de bourgeoisie, voor en onder uw leiding, heeft verzaakt, zelf te vervullen.

Qe Vrije Socialist.

Dr. A. Kuyper.

Onder de merkwaardige mannen van onzen tijd behoort zeker Dr. A. Kuyper, die, ware hij geboren in een groot land ongetwijfeld een zeer belangrijke rol in de wereldgeschiedenis zou gespeeld hebben. Niemand kan hem talent ontzeggen en zoo groot is het aantal groote mannen niet, dan dat men de weinigen niet zou eeren, die op dien naam aanspraak hebben. Geen wonder dat hij het middenpunt was eener groote ovatie, hem deze week toegebracht bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag. Zeker, hij staat niet goed aangeschreven bij de vooruitstrevende arbeiders, en daarvoor bestaat alle reden, want zij herinneren zich nog de rol dien hij als minister gespeeld heeft tijdens de groote werkstaking van 1903.

Sluiten