Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OVERVALLING VAN ANEU* GALóNG (Groot-Atjèh) op den 29sten Juni 1896. (Met 4 bijlagen.)

Deze operatie maakt deel uit van het voor den 29sten Juni vastgestelde krijgsplan.

Alleen van een gedeelte der 1ste colonne — de marechaussee en de lste compagnie 3de bataljon — zullen de verrichtingen beschreven worden.

Nadat alle korpscommandanten den 28sten Juni van de om 5.80 n.m. ten gouvernementshuize gehouden bijeenkomst teruggekeerd waren, werden -de volgende „dispositie" en „instructiën" uitgegeven.

DISPOSITIE.

Staf van den bevelhebber.

1 luitenant-kolonel van den Gen. Staf,

1 kapitein der infanterie,

2 luitenants-adjudanten.

lste colonne.

Staf: 1 luitenant-kolonel, commandant ,

Op Maandag den 29sten dezer zullen de gampöngs Sibrèë en Rahat der YII Moekims wordengetuchtigd(l).

Daartoe zullen onder mijne leiding drie colonnes uitrukken.

De instructiën voor de commandanten der lste en 3de colonne zijn als bijlagen aan deze dispositie gehecht.

(1) Zie de schetskaart i : 20000 (bijlage I).

1

Sluiten