Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezige kleine bastion, dat overdekt en omwand was als een Atjèhsch, huis, terwijl de vloer op de borstwering rustte. De ruimte onder dezen vloer bood alzoo een uitstekende schuilplaats aan. Daar het nog duister was, plaatste de sectie-commandant een groep voor den ingang met opdracht alles af te maken wat zich vertoonde, zonder evenwel zelf binnen te dringen, en splitste de andere groep in twee gedeelten, die hij ten N. en O. van het bastion plaatste met last niet te schieten. Daarna zich. weder begevende naar de groep voor den ingang, gaf hij last - vermits er, na de drie in het Maleisch plaats gehad hebbende sommaties, geen ander middel was om de Atjèhers te noodzaken naar buiten te komen - het gebouwtje in brand te steken. Spoedig verschenen nu de zich schuilhoudende vijanden, op een 6-tal na die in de vlammen omkwamen, en

werden in het daarop volgend gevecht neergelegd.

De 1ste brigade, die zich ingevolge bekomen last van den commandant der marechaussee tusschen de versperring en de borstwering opgesteld had, kreeg ook haar deel aan den strijd, toen een 12-tal vijanden over de borstwering der N.-face trachtten te vluchten. Met het blanke wapen werden zij neergelegd.

Om 5 uur v.m. waren wij meester van de versterking. De enkele vijanden, die zich nog verborgen hadden gehouden, werden door de genietroepen, die op dat uur binnen de benteng kwamen, bij verzet neergeschoten.

Het daglicht werd vervolgens binnen Aneu* Galöng afgewacht, daarna, de orde onder de troepen hersteld en de dooden en gewonden geteld. De vijand had 110 gesneuvelden laten liggen, terwijl aan onze zijde het verlies 4 gewonde officieren, 5 gesneuvelde en 29 gewonde onderofficieren

en minderen bedroeg.

Nadat de colonne-commandant te 7.40 v.m. aan den Algemeenen Bevelhebber bericht had gezonden omtrent het vermeesteren van Aneu* Ga-

Sluiten