Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steuningspeloton volgde, werd betrekkelijk weinig hinder van het zware

terrein ondervonden.

Tot en met Koeta Soekön waren geen patrouilles uitgezwermd, wijl men

in een bevriende streek marcheerde en het terrein zulks bovendien onnoodig maakte. De marsch had ongestoord plaats, totdat de voorste cavalerie-afdeeling te 7.40 v.m. gekomen was op + 700 M. ten N. van een kleine begroeide terreinverhevenheid in de sawah (1). Yan hieruit en van uit den rand van de westwaarts gelegen gampöng werd de cavalerie licht beschoten. Toen dit vuur bleef aanhouden, verzond de commandant der cavalerie het volgende bericht:

Aan den Opperbevelhebber.

Plaats van verzending: W.-rand gampöng Mangki

(dit moet zijn Mangki Wakeuëh).

Uur van verzending: 7.45 v.m.

Datum: 12 Juni 1898.

Bericht N°. 1.

Uit Pangl. Kawöm (d. m. z. Poelö Tjitjém) zijn op verren afstand op éclaireerende linie 9 schoten en 1 lilaschot afgegeven. Ook uit Bambi Gampöng Oe (d. m. z. Déah Bambi) vallen enkele schoten.

Overbrenger, Comdt. cav.,

cav

Tempo XX.

De Bevelhebber, die zich achter de marechaussee ophield, ontving dit

bericht om 7.50 v.m.

Inmiddels zette de cavalerie met het 1ste peloton de verkenning in Z. richting voort, terwijl het 2de peloton den last kreeg om de rechterflank

(1) Zie de kaart van Palmer van den Broek ongeveer bij de p van Panglima Kaw5m en op de schets 1 : 20.000 de versterking Poeló Tjitjém.

Sluiten