is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbeelden ten behoeve van het onderwijs in de tactiek tegen den inlandschen vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezette benteng lag op de plaats van waar geschoten werd, deed alleende brigades naast elkander uit de flank in eene linie opmarcheeren en rukte, zonder een schot te lossen, in de richting der hem aangewezen versterking. Toen deze afdeeling om ongeveer 8 uur v.m. de benteng tot op ± 300 M. genaderd was, ontving de Bevelhebber bericht N°. 2 van den commandant der cavalerie. Op hetzelfde tijdstip gelastte de commandant der marechaussee aan den commandant der 2de afdeeling om met zijne 4 brigades in gevechtsformatie te komen westelijk - op den rechtervleugel — van de 1ste afdeeling. Bedoelde brigades rukten daarop naast elkander uit de flank op ongeveer 200 M. ten W. van de 1ste afdeeling in voorste linie (zie oleaat N°. 2).

Te ongeveer 7.45 v.m., toen het vuur aan svijands zijde toenam, verzond de Bevelhebber, in verband met de dien morgen aan de korpscommandanten medegedeelde berichten, het volgend bevel:

N°. 1.

Aan Commandant 2de reserve-bataljon.

Ontwikkel uw bataljon in compagnies-colonnes, met twee compagnieën in voorste linie en twee daarachter, en laat ze met sectiën uit de flank naast elkander voorwaarts marcheeren.

De Bevelhebber, enz.

Het overtrekken der waterleiding ten Z. O. van Koeta Soekön en de drassige toestand van de sawah veroorzaakten veel oponthoud bij de artillerie, waardoor ook de daarachter volgende colonne slechts zeer langzaam vooruit kwam. De gegeven order werd dan ook slechts gedeeltelijk uitgevoerd, daar de drie compagnieën van het 2de reserve-bataljon, die achter de artillerie marcheerden, niet uit de marschcolonne braken. Slechts de 1ste compagnie kwam ten W. van de waterleiding in gevechtsformatie. Hiervan werd den Bevelhebber kennis gegeven door het volgende bericht: