Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd later in deze versterking nog een geheime uitgang gevonden, die in verhand stond met een ± 2 M. diepe, doch smalle, droge waterleiding.

De commandant der cavalerie had aan het ter hoogte van Poelö Tjitjém staande lste peloton den last doen overbrengen om zich in Z. richting voorwaarts te begeven. Toen het vuur uit Koeta Poetöïh eenigszins bedaard was, werd den pelotonscommandant opgedragen zich ten Z. van laatstgenoemde sterkte in de sawah op te stellen om de nog altijd binnen de benteng strijdende marechaussee te beveiligen tegen mogelijke gliwangaanvallen uit het Z. Het tweede peloton, dat tegenover Déah Bambi een gewonde bekomen had, voegde zich kort hierna bij het lste, waarop dit laatste een 300 M. ter verkenning voorwaarts rukte en, na in de sawah halt te hebben gemaakt, de tegenover liggende gampöngranden bleef waarnemen, terwijl het 2de peloton in O. richting observeerde.

De aanval op beide versterkingen, met veel élan door de marechaussee ondernomen en doorgezet, had echter veel inspanning van hen gevorderd. De commandant der divisie liet daarom den Bevelhebber verzoeken om den steun der infanterie der hoofdcolonne tot het verzamelen van onze, om en in Koeta Poetöïh zich bevindende, gesneuvelden en gewonden, die door opstelling van brigades in het terrein ten Z. en W. tegen molest van 'svijands zijde beschermd waren. Het volgende daartoe afgezonden bericht bereikte om 8.52 v.m. den Bevelhebber, die inmiddels met de voorste infanterie-afdeelingen bij Poelö Tjitjém was aangekomen.

Aan den Opperbevelhebber.

Plaats van verzending: Z. O.-hoek Bambi Gampöng Oe

(d. m. z. Koeta Poetöïh).

Uur van verzending: 8.50 v.m.

Datum: 12 Juni 1898.

Sluiten