Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERMEESTERING VAN KOETA BLANG DJEURAT (Onderhoorigheden van Atjèh)

op den 31sten December 190L (Met 2 bijlagen.)

IS aar aanleiding van ingekomen berichten, dat voor onze troepen uitgewekenen zich zouden schuil houden in het heuvelterrein ten Z. O. van Blang Koethang en ten W. van de Kroeëng Sawang (zie de schetskaart 1 :200.000, bijlage I) en o. m. in dit terrein eene versterking, Koeta Blang Djeurat genaamd, zouden hebben opgeworpen, werd in December 1901 besloten een krijgstocht in die streek te doen plaats hebben, waartoe een troepenmacht bestemd werd, sterk 8 brigades marechaussee en 2 sectiën infanterie, voorzien van de noodige hulpdiensten en treinen.

De hierbedoelde colonne zoude samengesteld worden uit: 4 brigades marechaussee en 2 sectiën infanterie, te geven door de in het bivak te Panté Lhöng gelegerde troepenmacht, en 4 brigades marechaussee uit 'Groot-Atjèh afkomstig.

Als vereenigingspunt der onderdeelen was Sawang aangewezen, omdat men hoopte, door van daaruit in noordelijke richting op te treden, den vijand te kunnen beletten zich in het meer zuidelijk gelegen bergterrein spoedig aan onze vervolging te onttrekken.

De uit Panté Lhöng afkomstige troepen moesten over Tjöt Gloempang

Sluiten