Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De weg tot den gewonen rechter is in beginsel niet geopend. Over administratieve besluiten kan men in het algemeen niet bij den gewonen rechter klagen. Dientengevolge vertoont de rechtsbescherming eene leemte.Het kan toch in distributiekwesties om gewichtige belangen van het individu gaan ....

De voorschriften, op grond waarvan al deze besluiten vallen, zijn verre van overzichtelijk: bovendien veranderen zij van dag tot dag. In deze omstandigheid ligt een reden te meer om waarborgen te scheppen, dat de onderscheiden organen, met de handhaving van dit uitzonderingsrecht belast, zich steeds binnen de wettelijke grenzen houden. Daarom stelt dit ontwerp voor speciale gerechten te organiseeren."

Makker had de memorie zich wel niet kunnen uitdrukken ; beginselen kent zij niet, van administratieve rechtspraak rept zij niet ; zelfs het feit, dat Schuurman en Jordens nog niet voldoende aandacht aan de crisiswetgeving wijdden, moet als argument voor het in het leven roepen van een nieuwe rechtspraak gelden !

Toch blijkt de wet van principieele beteekenis, zoo men hare bepalingen toetst aan de Rechtstaatsgedachte en vergelijkt met die van het ontwerp-Loeff. Zoo voelde het ook het lid der Tweede Kamer, Mr. Dresselhuijs, die (Handd. II 'iyj'18 blz. 2825) bij het mondeling debat over de w et opmerkte :

,, Ik geloof voor mij, dat hetgeen wij hier hedenmiddag doen, in beteekenis uitgaat boven de crisiswetgeving, die wij thans verrichten. Wij hebben nu reeds omstreeks 20 jaren gewacht op het verkrijgen van een administratieve rechtspraak en in deze drukke tijden, in enkele weken, is uit den grond gesprongen .... datgene, waarnaar wij zoo veel jaren tevergeefs hebben gehoopt."

Inderdaad heeft in den strijd om de administratieve rechtspraak de nieuwe wet eene beslissing genomen. Tusschen den juridischen grondslag en den door prof. Struycken gewezen weg is een keuze gedaan : zeer duidelijk heeft de wetgever zich uitgesproken vóór den Rechtstaat en tegen eene in zich zelf genoegzame verbetering van de administratie. De memorie van toelichting moge daarover zwijgen, de geschiedenis der distributierechtspraak begint eerder. Men heeft hier niet in de eerste plaats te doen met het werk van een bureaujui ist, het ontw erp dankt zijn bestaan niet aan departementale overwegingen. De keuze is —• in eerste instantie en geheel

Sluiten