Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gondië eischten daarop van den Dauphin dat hij te Parijs zou komen. Deze weigerde en nam den titel van Regent aan (1418).

Bij deze binnenlandsche onlusten kwam een nieuwe inval van de Engelschen, die geheel Normandië veroverden. Eene verzoening tusschen den Dauphin en Bourgondië werd toen voorbereid. Bij het onderhoud, dat te dien einde op de Yonnebrug tusschen hen plaats had, werd Jean Sans Peur vermoord. Zijn zoon Philippe le Bon sloot zich onmiddellijk aan bij de Engelschen en koningin Isabeau, die haren zoon haatte, koos zijne zijde. Bij het verdrag van Troyes (1420), dat Frankrijks zelfstandigheid voor goed dreigde te vernietigen, werd bepaald , dat Hendrik Catherine, de dochter van Charles VI, zoude huwen en dat hij dezen na zijnen dood zoude opvolgen: voorloopig verkreeg hij den titel van Regent. Geheel Noord-Frankrijk juichte deze schikking toe. Te Parijs werd Hendrik met uitbundige vreugde ontvangen. Zelfs het Parlement hechtte er zijn zegel aan, daar het den Dauphin wegens den moord op Jean van Bourgondië onwaardig achtte.

Overal zegevierden toen de Engelsche en Bourgondische wapenen. Geheel Frankrijk benoorden de Loire tot Anjou en Maine viel den vijanden in handen. En toen den 2isten October Charles VI — eenige maanden na Hendrik V — overleed, was geen prins van den bloede bij de begrafenis tegenwoordig, waarbij Hendrik VI tot koning van Frankrijk werd uitgeroepen.

Sluiten