Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht van den eischer, om zijne vordering op nieuw vóór te brengen.

Wanneer de verweerder, behoorlijk opgeroepen zijnde, ten bepaalden dage afwezig blijft, en er van geene wettige reden van verhindering blijkt, wordt de vordering aan den eischer toegewezen, ten waie zij bevonden wordt, onrechtmatig of ongegrond te zijn, in welk geval zij wordt ontzegd.

Wanneer ten bepaalden dage partijen verschenen zijn, worden zij, benevens de getuigen, indien zij dien hebben voorgebracht, gehoord en wordt daarna uitspraak gedaan.

Partijen kunnen zich door een óf mondeling ter terechtzitting óf schriftelijk gestelden gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt, beveelt de Magistraat diens oproeping en kan wijders bevelen, dat hij, bij niet vrijwillige verschijning, door de openbare macht ter terechtzitting worde gebracht, ten einde aan zijne verplichting te voldoen.

Art. 32. De artikelen 66, 67, 68, 69, 70, 71 en 74 van dit Reglement zijn op het getuigenverhoor toepasselijk.

Art. 33. Bij de uitspraak wordt het bedrag bepaald der vergoeding, volgens door het Gouvernement vastgesteld tarief door den succumbant verschuldigd aan de voorgebrachte getuigen.

Art. 34. Alvorens eene beslissing te nemen, zijn de Magistraten verplicht om het Hoofd, dat ingevolge art. 5 van dit Reglement bij hunne rechtspleging tegenwoordig is, alsmede den Inlandschen Officier van Justitie, indien er een zoodanige ter plaatse bescheiden is, te raadplegen.

Art. 35. ') Van al het verhandelde bij de zittingen

-1) Zie hierbij Stb. 1882 n\ 235.

Sluiten