Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I °. interessen, tenten, huren en andere zaaksgevolgen, sedert het vonnis van eersten aanleg verschenen of ontstaan; 2". kosten, schaden en interessen wegens geleden nadeel

sedert dat vonnis ;

3". eenen eisch bij voorraad.

Echter kan de verweerder nieuwe weren van rechten voorbrengen, mits deze eene verdediging ten principale opleveren en niet in het geding ter eerste instantie zijn gedekt; hij zal nochtans, ook al wordt hij ten principale in het gelijk gesteld, kunnen worden veroordeeld in de meerdere kosten, veroorzaakt door het voorbrengen dier weren.

De zaak wordt door den rechter in appèl zonder vorm van proces op de stukken afgedaan, doch het staat hem vrij om, alvorens bij eindvonnis te beslissen, eene praeparatoire of eene interlocutoire uitspraak te doen.

Art. 99. Het staat partijen vrij om, zelfs na verloop van den bij art. 97 vermelden termijn, hare memoriën en andere bescheiden, met het schriftelijk bewijs dat die overeenkomstig het bepaalde bij dat artikel aan de wederpartij zijn medegedeeld geworden, ter griffie van den hoogeren rechter in te dienen; doch zal de afdoening der zaak daardoor geene vertraging mogen ondergaan-

Art. 100. Zoodra de president van den Landraad het in hooger beroep gewezen vonnis van den hoogeren rechter heeft ontvangen, doet hij aan partijen aanzeggen, dat het bij hem is ingekomen en dat zij daarvan inzage en te haren koste afschrift kunnen nemen ter griffie van den Landraad.

Art. 101. (ingetrokken bij Stb. 1901 n°. 278 art. VI/).

Afdeeling IV.

Van de tenuitvoerlegging der vonnissen.

(Stb. 1900 no. 325 VU).

Art. 102. De gerechtelijke tenuitvoerlegging van de vonnissen in zaken, waarvan door de Landraden in eersten

I. R 196. I. R. 197.

I. R. 199.

Sluiten