Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleg is kennis genomen, heeft plaats op last en onder leiding van den president van den Landraad, die in eersten aanleg van de zaak kennis nam, op de wijze, in de volgende artikelen aangegeven. (Stb. 1901 n°. 278 art. Vlg.)

Wanneer zij geheel of ten deele moet plaats hebben buiten het rechtsgebied van voormelden Landraad, roept de president daartoe schriftelijk de tusschenkomst in van den president der betrokken Inlandsche rechtbank, ook buiten de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

De president van den Landraad, wiens tusschenkomst is ingeroepen, handelt op gelijke wijze als in de vóórgaande alinea is bepaald, wanneer hem blijkt dat de tenuitvoerlegging geheel of gedeeltelijk ook buiten het rechtsgebied van zijne rechtbank moet plaats vinden.

Voor den president van den Landraad, wiens tusschenkomst is ingeroepen door een ambtgenoot buiten de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, gelden de voorschriften van deze afdeeling met betrekking tot alle ten gevolge dezer opdracht te verrichten handelingen.

De president, wiens tusschenkomst is ingeroepen, doet met de eerste postgelegenheid mededeehng van de bevolen maatregelen en vervolgens van den uitslag daarvan aan den president der Inlandsche rechtbank, die in eersten aanleg van de zaak kennis nam.

Verzet, ook van derden op grond van beweerden eigendom der in beslag genomen goederen, tegen de tenuitvoerlegging gedaan, wordt evenals alle geschillen omtrent de bevolen dwangmiddelen, berecht door den Landraad, binnen welks rechtsgebied de verrichtingen tot tenuitvoerlegging hebben plaats gehad.

Van het gerezen geschil en van de daarop gevallen beslissing wordt telkens met de eerste postgelegenheid door den president van den Landraad schriftelijk mededeeling gedaan aan den president der Inlandsche rechtbank, die in eersten aanleg van de zaak kennis nam.

Art. 103. Wanneer de tenuitvoerlegging geheel of ten deele moet geschieden buiten het ressort van den Magis-

Sluiten