Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de nieuw aangekomenen en vertrokkenen wordt melding gemaakt op de bij art. 220 omschreven registers.

I. R. 32.

Art. 223. Ten aanzien van de toelating en nederzetting der Chineezen, Arabieren en andere, niet tot de eigenlijk gezegde Inlandsche bevolking behoorende personen, worden de bijzondere daaromtrent bestaande of later uit te vaardigen verordeningen in acht genomen.

I. R. 34.

Art. 22 4. De Dorpshoofden zijn in het algemeen verantwoordelijk voor de nadeelige gevolgen der feiten, welke z:j ambtshalve hadden behooren te voorkomen of tegen te gaan, voorzooverre zij daartoe bij machte zijn geweest.

I. R. 35.

Art. 225. Zij treden in overleg met de oudsten van hunne dorpen omtrent alle zaken, waarin de Inlandsche zeden en gebruiken zoodanige raadpleging vereischen.

Art. 226. Wanneer, bij verwonding, vrees bestaat voor het leven van den verwonde, zijn zij verplicht hem onder eede te hooren.

TITEL II!.

I. R. 36. I. R. 37.

Van de Districtshoofden en Onderdistrictshoofden. 1)

Art. 227. De Districtshoofden zijn, onder het toezicht en de bevelen van den Magistraat, belast met de richtige uitoefening der politie in hun gebied en daarvoor verantwoordelijk.

Art. 228. Zij zijn verplicht om, betreffende de geregelde handhaving der politie, duidelijke en volledige voorschriften en bevelen te geven aan de hun ondergeschikte

]) Zie hierbij Stb. 1898 n°. 178 en Stb. 1913 n°. 199.

Sluiten