is toegevoegd aan uw favorieten.

De bestrijding van de malaria en gele koorts en de assaineering der terreinen in het bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. door drooglegging en verbetering van het terrein (verbetering der afwatering, ophooging en drainage);

b. door oordeelkundige beplanting;

c. door het opruimen of vermijden van alle voorwerpen, welke stilstaand water kunnen bevatten en tot broedholten kunnen dienen;

d. door middel van de natuurlijke vijanden der muggen;

e. door begieting of besproeiing met petroleum of larvendoodende preparaten;

f. door verdampen van muggendoodende stoffen of het daarmede uitrooken van de ruimten, welke besmette muskieten bevatten.

2. Maatregelen, beoogende de vermijding der muggen.

a. door keuze van een doelmatige woonplaats;

b. door bekleeding of beschutting der huizen met gaas;

c. door bedekking met en het slapen onder muskietengaas;

d. door inwrijvingen van de huid

3. Maatregelen, welke beoogen de vermijding der menschelijke reservoirs. Zij kunnen bestaan uit:

a. afzondering van deze reservoirs;

b. beschutting door middel van muggengaas of doek.

4. Geneeskundige maatregelen .

5. Maatregelen van overheidswege en opvoedende methoden.

Van al deze bestrijdingsmiddelen zullen de onder la genoemde

maatregelen uitvoeriger worden besproken. Waar zij eenigszins mogelijk zijn moeten zij worden aangewend, daar zij het eenige afdoende middel vormen om de broedplaatsen der malariaver wekkende soorten te doen verdwijnen. Alle andere middelen blijven slechts gebrekkig.

1. Maatregelen, welke beoogen de muggen uit te roeien.

Daar zooals we gezien hebben het voorkomen en de verspreiding van de Anopheles alleen verband houdt met de gesteldheid van het terrein, heeft men in het verbeteren daarvan door ophoogen of drooghouden een afdoende maatregel om de malaria tegen te gaan.

Behalve de bestrijding der malaria bevorderen deze werken de waarde van anders onbruikbare gronden, doordat zij voor cultuur of bewoning geschikt kunnen worden gemaakt en kan dus ook uit laatstgenoemde overweging de rentabiliteit van invloed zijn op het ondernemen daarvan.