Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standen gelegen zijn en een voldoend verhang naar dit buitenwater bezitten. De verbetering kan dan worden verkregen door verruiming, afsnijding en verkorting van bestaande natuurlijke waterloopen, toevoegen van meerdere afwateringsleidingen, verdeelwerken, enz.

Zijn de terreinhoogten niet gunstig voor vrije afwatering, dan zal men tot de 2e oplossing moeten overgaan. Hierbij kan men de volgende gevallen onderscheiden:

a) de gronden kunnen gedurende zekere tijden vrije afwatering op het buitenwater verkrijgen en moeten op de overige tijden worden bemalen;

b) de gronden moeten worden ingepolderd, waarbij voortdurend kunstmatige afwatering op het buitenwater noodig is.

In het algemeen sluit men bij beide gevallen zooveel mogelijk het water uit, dat van hoogere gebieden komt en op natuurlijke wijze naar het buitenwater kan worden afgeleid. De voor den afvoer van dit water bestemde kanalen, welke veelal het lagere gebied begrenzen (rand- of ringkanalen) zullen zoo ruim mogelijk moeten worden aangelegd om ook bij groot waterbezwaar voldoende waarborg te hebben, dat zij de hoeveelheid kunnen afvoeren en het lagere gebied niet onnoodig door water van de hoogere gebieden wordt belast. Is het verval van zulk een randkanaal niet voldoende, dan zal men een korteren weg door het lage te assaineeren gebied moeten kiezen en het kanaal in dit geval veelal moeten worden omdijkt. Het kan tevens voor irrigatie worden ingericht.

De rand- of ringkanalen vangen dus al de van hoogere gronden komende waterloopen op of dienen, wanneer deze waterloopen in normale tijden het lage gebied van water voor irrigatie of andere doeleinden moeten voorzien, tot ontlasting dezer waterloopen bij hoogwater. Zij leiden dan het hoogwater door middel van stuwen en sluizen bij de samenkomst aan het boveneinde af en beperken dus het waterbezwaar in den benedenloop der waterloopen.

Van zulke afleidingskanalen (bandjirkanalen) vindt men op Java vele voorbeelden. Zij behooren tot de eerste werken, welke zijn aangelegd om plaatsen zooals Soerakarta en Semarang voor overstrooming te beveiligen.

Figuur 11 geeft de situatie der afwateringswerken in en om Soerakarta weer. Het hoogwater (bandjir) der Bengawan of Solorivier veroorzaakte, behalve het onderloopen der aangrenzende terreinen,

Sluiten