Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het directe bewijs, dat de vrucht zuurstof van de placenta toegevoerd krijgt, is geleverd door het bij dier-embryonen geconstateerde kleurverschil tusschen het bloed uit de arteriae umbilicales en dat uit de vena, zoowel als door het feit, dat het navelvenabloed uit de navelstreng van de pasgeboren menschelijke vrucht spectroscopisch de oxyhaemoglobinestreep vertoont, die het arteriëele bloed mist (Zweifel). Zeker is het dus, dat langs de navelstreng de zuurstof toegevoerd wordt, en de oxygenatie van het foetale bloed in de placenta geschiedt. Wanneer men zich herinnert, hoe in de placenta het dooide navelarteries aangevoerde foetale bloed, behalve door de capillairendotheliën , voor zoover deze althans nog bestaan, slechts door het bekleedsel der vlokken van het moederlijke arteriëele bloed gescheiden is, dan is het duidelijk dat gaswisseling tusschen de beide bloedsoorten daar gemakkelijk is, en dat uit het zuurstofrijke moederlijke bloed zuurstof naar het foetale bloed moet diffundeeren, en omgekeerd het koolzuur rijke bloed der vrucht kooldioxyde aan de moeder zal afstaan. Deze wijze van oxygenatie is de eenige, die tijdens het intra-uterine leven bestaat, en zij blijft tot aan de eerste ademhaling voortduren.

De hoofdzakelijke verschillen tusschen het circulatie-apparaat

tijdens het intra-uterine leven en den bekenden toestand na de geboorte zijn de volgende. In het hart zijn beide boezems niet geheel gescheiden, doch eene opening in den gemeenschappelijken boezemwand, het foramen ovale, geeft aan den inhoud van den rechter boezem gelegenheid over te vloeien in den linker. Beweging in omgekeerde richting zou verhinderd worden door een plooi in het septum atriorum, de valvula foraminis ovalis, die een slechts naar den linker boezem toe zich openend klepvlies vormt.

De stam der arteria pulmonalis buigt zich om naar het neerdalende stuk der aorta, waarmede hij in verbinding komt. Op dat verbindingsstuk, den ductus arteriosus Botalli, staat dan als kleinere tak de eigenlijke latere arteria pulmonalis. Van uit de buikaorta ontspringen de twee arteriae umbilicales, waarvan de iliacae communes eerst slechts kleine zijtakjes zijn.

Sluiten