Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

male orgaan ontbreekt. Zij kan zich echter op volkomen gelijke wijze ontwikkelen, wanneer de baarmoeder door gezwellen in haar holte of in haren wand wordt uitgezet. De retractiliteit is de uiting van een soort elastische spanning van den uteruswand, die maakt, dat de' baarmoeder nauwkeurig het ei blijft omgeven, ook wanneer dit van grootte en vorm verandert, en dat na de ontlediging van het ei de baarmoederholte klein blijft. Zij houdt in zooverre verband met de contractiliteit, dat zij des te grooter is, naarmate de niet voortdurende samentrekkingen krachtiger zijn, zooals vooral tijdens het z.g. nageboorte-tijdperk is waar te nemen.

De vagina ondergaat tijdens de zwangerschap eveneens zeer belangrijke veranderingen, die haar in staat stellen het rijzen der baarmoeder te volgen en bij den doortocht der voldragen vrucht de noodige verwijding te ondergaan. Die veranderingen berusten deels op weefseltoeneming harer wanden door hypertrophie, en deels op sereuse imbibitie van den geheelen wand en vooral van het binnenste gedeelte, de zoogenaamde mucosa, die daardoor veel weeker wordt. Die verdikking van den vaginaalwand doet de weeke portio vaginalis korter schijnen, dan zij werkelijk is, en is dikwijls zoo sterk, dat niettegenstaande de rekking door den stijgenden uterus op de vagina uitgeoefend, dikke plooien in het lumen, tot in den introitus vaginae, uitpuilen. Vooral is dit het geval met het onderste gedeelte van den voorsten vaginaalwand, vlak onder het ostium externum urethrae (de z.g. urethraalknobbel).

De dwarsplooien der vagina (rugae) worden dikker en zijn vooral in het onderste gedeelte als hanekamvormige verhevenheden te voelen; bij vrouwen, die reeds eenige malen gebaard hebben, zijn zij daarentegen weinig verheven. Niet zelden worden de papillen van den vaginaalwand sterk hypertrophisch, en zijn dan als kleine prominenties op het weeke slijmvlies te voelen. Hierdoor verkrijgt de vagina, met name in de scheedegewelven en op de buitenste oppervlakte der portio vaginalis een eigenaardig ruw, hobbelig aanvoelen, alsof men over een rasp of over een robbevel heen strijkt. Deze

Sluiten