Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, maar wel met ongelijke zwangerschapsveranderingen in de verschillende gedeelten van den baarmoederwand, waarbij de plaats, waar het ei gezeteld is, het weekst is. Het verschijnsel zal derhalve het sterkst optreden bij volkomen laterale insertie van het ei en verdwijnt, zoodra bij verderen groei het ei rondom in innig contact met den uteruswand komt.

Het inwendig onderzoek (exploreeren, toucher, in de volkstaal onderslaan) geschiedt in rugligging of in zij ligging der vrouw. In de eerste helft der zwangerschap is de rugligging te verkiezen, omdat men alleen bij die houding onmiddellijk tot de bimanueele palpatie kan overgaan. In de latere maanden der zwangerschap vervalt die reden, en dan is onderzoek in zijligging voor de vrouw minder onaangenaam.

Zoo goed als uitsluitend geschiedt het inwendig verloskundig onderzoek manueel; onderzoek met het speculum is tijdens de graviditeit alleen bij pathologische toestanden somwijlen noodig. Men verricht het manueele onderzoek of alleen met den wijsvinger, öf met wijs- en middelvinger, of ook wel in zeldzamere, pathologische gevallen, en dan nog wel het meest tijdens de baring, met de halve hand, d. w. z. de vier vingers, of zelfs met de geheele hand. In den regel is het inwendig onderzoek met twee vingers te verkiezen, omdat men met den langeren middelvinger verder kan reiken, en bovendien de verandering van den onderlingen stand der vingers een beteren indruk van de plaatsing der betaste deelen geeft. Is de vulva zeer nauw, dan is slechts het invoeren van één vinger mogelijk, en wanneer men daarmede niet genoeg te weten komt, dan moet de vrouw genarcotiseerd worden. Dit laatste is wel altijd onvermijdelijk bij het onderzoek met de halve hand , a fortiori als de geheele hand wordt ingevoerd. Gewoonlijk geschiedt het inwendig onderzoek per vaginam, doch ook per rectum kan het noodig worden, nl. als het per vaginam geen voldoende opheldering geeft, of wel door vernauwing of afsluiting der vagina moeilijk of onmogelijk is.

Het inwendig onderzoek (en dus ook het bimanueele) stelt de vrouw bloot aan het gevaar, dat met den onderzoekenden

Sluiten