Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk door den buikwand heen voelen, ja, het is zelfs gelukt hem op deze wijze met het kymographion te regristreeren.

Voor de nadere plaatsbepaling der vrucht bij aangezichtsligging door middel der auscultatie kan fig. 78 dienen. Daarin is als mnemotechnisch punt van uitgang de aangezichtsligging met de kin naar links voor door een vette streep

aangegeven. Voor Aa. k. r. a. bestaan ook hier twee plaatsen van gelijke sterkte der harttonen, evenals wij vroeger zagen, dat dit het geval is bij A. a. 1. a.

Bij het inwendig onderzoek wordt de aangezichtsliggi ng herkend door het voelen van de prominentie door

den neus gevormd, waarnaast aan de eene zijde de mond, aan de andere zijde de gemakkelijk herkenbare scherpe oogkasranden worden waargenomen. Zijn de vliezen gebroken en komt de vinger in den mond, dan worden nu en dan zuigbewegingen van het kind gevoeld. Gewaarschuwd moge hier worden tegen de diagnose: Aa, alleen omdat men met den vinger in een opening komt, die men voor den mond meent te moeten houden. Er bestaan klassieke voorbeelden van, dat op die wijze de anus werd gehouden voor den mond en dus een geheel verkeerde diagnose werd gemaakt.

Voor de nauwkeurige bepaling der ligging dient de plaats van de kin, die hier als anatomisch aanwijzingspunt gebruikt wordt, en om zich daarvan te vergewissen is het zekerst, dat men de richting der z.g. aangezichtslijn,'de lijn, die van de kin over den neus naar de glabella gaat, bepaalt.

Fig. 78.

Aangezichtsligging. Plaatsing der duidelijkste harttonen (Auvard).

Sluiten