Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hier is de ligging met het sacrum links voor (St. s. 1. v.) als beginlijn van den waaier dik geteekend, terwijl voor St. s. r. a. de waarschijnlijk ook hier aanwezige dubbele plaats van sterke harttonen is aangegeven. De hoogte van de plaats der harttonen is dezelfde als bij schedelligging, daar bij het in elkander gedrukte kind het hart vrijwel even ver van het hoofd als van de stuit verwijderd is.

Bij het inwendig onderzoek stoot de vinger, zoodra de stuit vast staat, en nog beter wanneer zij ingedaald is, het eerst op een groot, matig hard deel. Bij dieper doordrukken voelt men daarin beenigen weerstand, doch natuurlijk geen naden. Dit deel is een der billen, bij diepstaande stuit de voorliggende. Daarnaast kan men den anus waarnemen, en vandaar uit, eerst in de eene, dan in de andere richting gaande ontmoet men de gemaikkelijk herkenbare genitalia der vrucht. Aan de andere zijde is het sacrum, kenbaar aan de als kam uitstekende, harde crista sacralis, te voelen. Bij volkomen stuitligging voelt men naast de genitalia de puntige, harde caleanei, die, wanneer eenmaal de stuitligging bepaald is, geen moeilijkheden, voor de herkenning meer opleveren.

Zijn de eivliezen gebroken dan komt, althans wanneer de stuit ingedaald is, de vinger met meconium bezoedeld uit de vagina terug.

Als anatomisch aanwijzingspunt voor de stuitligging dient het sacrum. Om zich nauwkeurig van de plaats van het heiligbeen te overtuigen bij het inwendig onderzoek, vervolge men de raphe perinei, de verbindingslijn van de genitalia met anus en sacrum, wanneer althans het bekken der vrucht niet zoo diep staat, dat ook zonder dit goed uit te maken is, waar het heiligbeen staat.

Dwarsliggingen.

Onder dwarsligging verstaat men eene zoodanige plaatsing der vrucht in de uterusholte, dat de lengteassen van vrucht en uterus nagenoeg loodrecht op elkander staan. Tusschen de zuivere lengteliggingen en de dwarsliggingen staan de overgangsvormen der lengteligging, waarbij het voorliggende deel

Sluiten