Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen gehaald kan worden. Bij meervoudige omstrengeling kan dit niet geschieden, zonder de volgende lis of lissen tijdelijk sterker aan te halen, maar een kort durende sterke omsnoering van den hals levert niet het minste gevaar op. Is de lis over het hoofd teruggehaald, dan gaat het opheffen van eventueel aanwezige verdere lissen zonder eenige moeite.

In sommige, uiterst zeldzame gevallen is de navelstreng zoo gespannen, dat het niet mogelijk is de omstrengeling op te heffen, noch haar los te maken. Dan moet de navelstreng doorgeknipt worden, waartoe men op geleide van den vinger een schaar met twee stompe punten (navelstrengschaar) inbrengt , tot men de navelstreng er mee kan klieven. Was het mogelijk, voordat men de streng doorknipt een dubbele onderbinding van de navelstreng te verrichten en tusschen de ligaturen door te knippen, of de twee doorgeknipte einden van een P é a n sche pincet te voorzien, dan zou daarmede alle gevaar voor bloedverlies van het kind voorkomen zijn. Juist in die gevallen echter, waarin de omstrengeling zoo vast zit, dat opheffen niet gelukt, zal dit dikwijls onmogelijk of althans buitengemeen moeilijk zijn. En aangezien snelle extractie van den romp nu toch wenschelijk en zeer goed mogelijk is, kan men de doorgeknipte navelstreng ook wel aan haar lot overlaten, en haar pakken zoodra de navel van het kind geboren is.

Op de geboorte van den schedel en op de eventueele opheffing van eene omstrengeling volgt dan de geboorte van den romp. Meestal is een uteruscontractie voldoende om een zoodanige werking van de- buikpers in het leven te roepen, dat daardoor de romp op de vroeger beschreven wijze uitgedreven wordt. Laat zich de uteruscontractie en daarmede de reflectoriscb optredende buikperswerking wachten, dan kan men door de vrouw tot willekeurig persen aan te sporen trachten het gewenschte doel te bereiken. Gelukt echter noch het een, noch het ander, dan dient met het aanbrengen van kunsthulp niet lang gewacht. Wel is waar kan het kind, nu het hoofd geboren is, ademhalen, maar noch de ademhaling, noch de circulatie in de door den vulvairring beklemde halsvaten is

Sluiten