Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekking daarvan in de vulva, de zijkant van den thorax daarna die van den buik, vervolgens een bil, en als deze, al Fig. 125. of niet gelijktijdig met het been of daar¬

door snel gevolgd, geboren is dan komt ook de andere bil voor den dag. Is ook deze eenmaal uitgedreven, dan volgt de verdere romp met den nog achtergebleven arm en schouder onmiddellijk en daalt het hoofd in, op dezelfde wijze als bij de stuitgeboorte beschreven is.

Een van het beschreven ietwat afwijkend mechanisme doet zich soms voor, waarbij ook de tweede schouder geboren wordt en deze zich onder de symphysis plaatst, zoodat dan de zijvlakte van den bovensten arm als draaipunt dient bij de rotatie om de symphysis.

Hoe bij eene dergelijke evolutio spontanea de houding van het kind is, doet de naar eene photografie vervaardigde teekening, aan Ribemont-Dessaignes ontleend, zien (fig. 125).

Behalve deze wijze van spontane geboorte is nog een andere mogelijk, en wel zoo, dat het hoofd in den buikwand zoodanig indrukt, dat buik en hoofd gelijktijdig indalen en het kind dus dubbelgevouwen door het geheele bekken gaat. Van zulk eene baring, conduplicato corpore, geeft fig. 126

eene voorstelling.

Zooeven is reeds gezegd, dat de spontane ontwikkeling slechts onder zeer gunstige omstandigheden kan tot stand komen, en hetzelfde geldt in nog hoogere mate voor de laatstgenoemde wijze van uitdrijving.

Welke die omstandigheden zijn, is gemakkelijk na te gaan. De ruimte in het bekken moet absoluut of relatief zeer groot zijn, anders is het mechanisme volkomen onmogelijk. Derhalve zal het bekken overmatig wijd moeten zijn, of wel het kind buitengemeen klein. Een tweede factor, die gunstig zal wer-

Houding van het kind tijdens evolutio spontanea (Ri benion t-De ssaignes en Lepage).

Sluiten