Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

olie (25 gram) of extractum fluidum cascarae sagradae (6—10 gram) aangewezen, en wanneer deze onwerkzaam blijven, komen sterkere laxantia in aanmerking. Zoo noodig moet de toediening dier medicamenten om de twee of drie dagen herhaald worden.

Vervolgens moet het diëet der kraamvrouw geregeld worden. Hij, die op grond van de bewering, dat een kraamvrouw geen „zieke" is, concludeert, dat zij derhalve alles eten mag, wat haar behaagt, begaat een dubbele fout. Ten eerste, dat hij geen rekening houdt met den bekenden verlammenden invloed, dien de bedrust op de functie van maag en darmen heeft, en ten tweede, dat hij vergeet, hoe de meerdere ruimte, die de intestina post partum te hunner beschikking hebben, die functie slechter maakt. Men zal dus aan de kraamvrouw een gemakkelijk verteerbaar voedsel voorschrijven, en haar eerst langzamerhand toestaan, weer tot het gewone eten over te gaan. Een nauwkeurig diëet voor de verschillende dagen voor te schrijven heeft daarom geen zin, omdat bij zulk een voorschrift geen rekening te houden is met de velerlei verschillende omstandigheden, waarin de kraamvrouw verkeeren kan.

De algemeene regel, dien men hiervoor geven kan, komt hierop neder, dat men de kraamvrouw een reconvalescentendiëet voorschrijft, dat langzamerhand tot moeilijker verteerbaar, doch vooral krachtig voedsel overgaat. Naar dien regel zal men zich zoo goed mogelijk onder de verschillende omstandigheden hebben te gedragen.

Over de aan de funtionneerende borstklier te wijden zorgen zal in het volgende gedeelte gesproken worden.

Sluiten