Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men hier niet met asphyxie, met koolzuuroverlading van het bloed, te doen heeft. Wanneer niet bloeding uit de navelstreng de oorzaak eener werkelijke anaemie geweest is, dan berust de schijndood of op eene inwendige, meest intracraniëele bloeding, of op eene ophooping van het bloed in de onderbuiksvaten, ten gevolge van eene vaatparalyse. Slechts de laatste gevallen van dezen toestand, waarop de naam asphyxie dus zeker niet, beter die van collaps past, kunnen genezen, doordat met den terugkeer eener betere bloedsverdeeling het hart ook regelmatiger en krachtiger gaat werken, en de respiratie langzamerhand begint.

Behalve de veranderingen in de functies van hart en longen neemt men aan den pasgeborene het volgende waar. Gewoonlijk komt zeer kort na de geboorte eene ontlediging der blaas tot stand, waarbij de urine met krachtigen straal wordt uitgedreven. Is de voeding voldoende, dan geschiedt de mictie verder ruim, maar weinig regelmatig. Niet zelden vindt men in de luiers, de doeken, waarin de urine opgevangen wordt, de natte plek omgeven door een donkeren bruinrooden ring, of wel ziet men, dat de geheele plek min of meer bruinachtig is. Deze bruine verkleuring is het gevolg van een bij pasgeborenen niet zeldzamen overmatigen rijkdom der urine aan uraten en urinezuur, waarvan men soms de kristalletjes met het bloote oog in de luiers kan zien schitteren. Beteekenis heeft die uraatovervloed slechts in zooverre, dat hij soms aanleiding geeft tot pijnlijke mictie in de eerste dagen, en dat men, wanneer het verschijnsel bij jongens voorkomt, er aan denken moet, dat deze meer kans hebben een calculus vesicae te krijgen.

Ook de darm ontlast zich meestal spoedig na de geboorte van een deel van zijn inhoud, die uit het vroeger beschreven meconium bestaat. Nadat het kind voedsel gebruikt heeft, verandert de kwaliteit van de ontlasting en wordt deze tot de zalfachtige, goudgele, nagenoeg reukelooze faeces van den gezonden zuigeling. Niet zelden geschiedt het, onverschillig op welke wijze het kind gevoed wordt, dat in de overgangsphase van meconium tot faeces eerst de ontlasting ongelijkmatig, brokkelig, met hier en daar groene stukjes

Sluiten