Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken dat deze ziekte een niet zeer zeldzame zwangerschapscomplicatie is J). Zij kan voorkomen of doordat de lijderes aan pyelonephritis zwanger wordt, öf doordat de ziekte bij eene zwangere, en dan bijna altijd in de laatste maanden, ontstaat. Dat in het laatste geval de zwangerschap voor een goed deel aansprakelijk gesteld moet worden voor het ontstaan der ziekte wordt o. a. bewezen door de feiten, dat de ziekte veel meer rechts dan links zetelt en dat de baring meestal snel een verbetering of zelfs genezing doet tot stand komen. Pijnlijkheid in de nierstreek, temperatnursverhooging, troebele eiwithoudende urine zijn de meest karakteristieke verschijnselen. Vindt men bij mikroskopisch onderzoek in de urine ettercellen met sterk gekartelde randen en spaarzame, doch grootendeels vernielde chromocyten dan pleit dit voor pyelonephritis. Het vinden van nierbekkenepitheliën schijnt slechts beteekenis te hebben als men die in grootere lappen vindt. Tijdens de zwangerschap is cystoscopisch onderzoek, verondersteld dat men dit zelf kan of gelegenheid heeft het te laten doen, moeilijk en weinig gewenscht. Maar ook zonder dat kan de diagnose uit de genoemde verschijnselen met genoegzame zekerheid gesteld worden.

De therapie zal bestaan in bedrust, melkdiëet, urotropine (1—1,5 gram d.d. in poeders) en Vichy- of Wildungerwater. Is de aandoening eenzijdig, dan is voortdurend liggen op de gezonde zijde aangewezen, om zoodoende den ureter der zieke zijde van druk te bevrijden, daardoor retentie in het zieke nierbekken te voorkomen en daarmede krachtig tot de genezing bij te dragen 2). Bij dubbelzijdigheid der pyelonephritis late men de vrouw stelselmatig de belft van den dag, en als het kan ook van de nacht, op de ééne, de andere helft op de andere zijde liggen. Wanneer de ziekte niet naar de behandeling luistert, ernstig blijft of wordt en gevaar voor de

') Kouwer. Pyelonephritis en zwangerschap. Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1904, II, pag. 539.

') Zie het sprekende geval medegedeeld door van Rooij in de vergadering van Maart 1908 der Ned. Gyn. Vereeniging.

Sluiten