Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit middel acht ik te verkiezen boven twee andere, onder deze omstandigheden aangewende middelen. Het eerste daarvan is de warme vaginaalirrigatie. De bezwaren tegen de vaginaal-douche als middel tot het opwekken van partus praematurus (zie Zevende Gedeelte, Hoofdstuk III) bestaan hier, bij de sterke vaatontwikkeling in de cervix uteri in verhoogde mate en doen mij deze behandeling niet aanbevelenswaardig achten.

Het tweede middel is de intraüterine tamponnade met den ballon van Chajnpetier de Ribes. Deze ballon bestaat uit een zijden geraamte, van Binnen en van buiten met caoutchouc bekleed. Het inbrengen van dit instrument, met een ad hoe geconstrueerde tang, vereischt vrij veel technische vaardigheid en levert, meer dan de tamponnade, gevaar op voor laesies der baarmoederwanden. Maar al moge dit instrument, evenals analoge andere, in handen van den specialist, die de ballons in goeden staat in voorraad kan hebben, goede resulaten opleveren, voor de gewone praktijk is het ongeschikt.

De medicus die zoo'n ding in huis heeft liggen en het allicht in een of anderhalf jaar niet noodig heeft zal, als hij het wil gaan gebruiken, bespeuren dat het caoutchouc gebarsten is en hard geworden, dat dus het instrument niet te reinigen en niet behoorlijk op te blazen is. Het dan toch gebruikende loopt hij een dubbel gevaar n.1. van de vrouw te infecteeren en van onvoldoende te tamponneeren.

Om deze kort aangegeven redenen meen ik dit instrument voor de dagelijksche praktijk en dus ook voor onderwijs-in-

richtingen te moeten afkeuren.

Helpt de tamponnade met jodoformgaas niet voldoende, dan is dat het gevolg daarvan, dat de baarmoedercontracties reeds begonnen zijn en komt dus de behandeling overeen met die tijdens de baring. Als het minst voorkomende en tevens het eenvoudigst te bespreken geval noem ik dat, waarin men eerst ter behandeling geroepen wordt als de ontsluiting volkomen of nagenoeg volkomen is. Dan zal men door keering op den voet en uithaling, of door forcipale extractie, of door perforatie van de doode vrucht de baring onmiddellijk termineeren.

Sluiten