Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet beperkt tot eene hypertrophie en daarmede gepaard gaande meerdere succulentie en weekheid van den spierwand, doch ook het slijmvlies verandert op zeer karakteristieke wijze en wel in decidua. Bij het onderzoek van een dergelijk endometrium vond v. Tussenbroek1) dat er in het dikke slijmvlies twee lagen te onderscheiden waren De bovenste laag vertoonde den typischen bouw der decidua (Hg. 171), de onderste bestond uit gewoekerd klierweefsel. De klieren hadden hunne uitmonding in de uterusholte behouden. In de diepere lagen was het klierepithelium gewoekerd, in de oppervlakkigere lagen daarentegen afgestooten. Ook het oppervlakte-epithelium was afgestooten, zoodat de capillairen ten deele bloot kwamen en in de uterusholte en ook in de klieilumina uitmondden. De venae van het slijmvlies waren verwijd en in dunwandige bloedholten veranderd.

Eene dergelijke decidua treft men nu altijd aan tot in de derde of vierde maand, doch later niet altijd. Soms wordt de decidua, ook bij voortduren der zwangerschap, in grootere of kleinere stukken uitgestooten, of wel zij ondergaat eene regressieve metamorphose.

Eene verklaring van deze hoogst eigenaardige werking \ an het niet in den uterus aanwezige ei op de baarmoeder is

voorshands niet te geven.

Bij zwangerschap in een rudimentairen uterushoorn ondeigaat het slijmvlies van den hoorn dezelfde veranderingen als het slijmvlies der normale zwangere baarmoeder. Maai ook wanneer het ei zich in de tuba vasthecht, ontstaat op de inplantingsplaats van het ei in de tuba decidua. Ik heb gelegenheid gehad mij aan een praeparaat van feiegenbeek van Heukelom te overtuigen, dat de verandering van het tubairslijmvlies in decidua geschiedt reeds vóór dat het ei den tubairwand raakt, een feit dat de verklaring dier deciduavorming al niet gemakkelijker maakt.

Zet zich daarentegen het ei in het ovarium vast dan komt

') C. v. Tussenbroek. De decidua uterina bij ectopische zwangerschap. Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gyn. IV. 1893, pag. 97.

Sluiten