Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inet een snel groeiend fibromyoom dan wel met een uterus myomatosus gravidus te doen heeft. Hierbij laten verschillende zwangerschapsverschijnselen in den steek, omdat zij ook bij myomen voorkomen, zoo b.v. colostrumvorming, baarmoedergeruisch, contractiliteit van den tumor. Bij twijfel zal men, althans wanneer de toestand geen direct ingrijpen ook bij onzekere diagnose noodig maakt, afwachten tot er casu quo zekere zwangerschapsteekens te vinden zijn.

Vervolgens kunnen fibromyomen, met name intramurale en submuqueuse corpustumoren, aanleiding geven tot abortus of partus praematurus. De bij die gezwellen voorkomende slijmvliesveranderingen, de bemoeilijking eener gelijkmatige uitzetting van de baarmoeder, de grootere kans op placenta praevia die door de aanwezigheid dier fibromyomen worden teweeggebracht, maken het feit volkomen begrijpelijk.

In de derde plaats veroorzaken de gezwellen mechanische stoornissen. Wanneer zij in het kleine bekken gelegen zijn, veroorzaken zij bemoeilijking van de defaecatie en de mictie. Het laatste vooral wanneer het corpus-tumoren zijn, die, in het bekken zakkende, den uterus gedeeltelijk achterover halen, en de cervix verplaatsen zooals een geretroflecteerde zwangere uterus doet. Liggen zij boven het kleine bekken, dan kunnen zij bij eenigszins belangrijke grootte respiratie- en darmfunctiestoornissen teweeg brengen. Soms eindelijk, bij intraligamentaire ontwikkeling, kunnen zij door druk op den ureter hydronephrose veroorzaken.

Eindelijk worden de fibromyomen tijdens de graviditeit soms zeer pijnlijk, hetzij door den snellen groei, of door tractie aan de, zooals bekend is, betrekkelijk zeldzame peritoneale adhaesies of wel, het meeste, ten gevolge van verweeking en de daarvan afhankelijke peritoneaalprikkeling.

De behandeling zal tijdens de graviditeit onder de volgende omstandigheden mogen of eventueel moeten plaats hebben.

Ten eerste, wanneer de verwijdering van het gezwel zonder eenig bezwaar mogelijk is. Dit zal het geval alleen zijn bij submuqueuse cervixtumoren, die men met de schaar afknipt.

Ten tweede, als er indicatio vitalis is, of althans de van den

Sluiten