Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De enucleatie is zeker de meest gewenschte operatie onder die omstandigheden. Slechts daar, waar een groot aantal fibromyomen pogingen tot enucleatie ongewenscht maken, of waar reeds rotting eener geretineerde vrucht is, of de placenta op den tumor vastzit en bij dergelijke zeldzamere complicaties, moet de operatie van Porro of de abdominale totaalexstirpatie verricht worden. De eenvoudige sectio caesarea, met achterlaten van het gezwel, geeft blijkens de ervaring zulke slechte resultaten, dat zij hier zonder eenig voorbehoud moet worden afgekeurd.

In het puerperium eindelijk kunnen de fibromyomen stoornis geven, doordat zij de behoorlijke contractie en retractie van den uterus belemmeren of doordat de placenta geheel of gedeeltelijk op den tumor vastzit, in welke beide gevallen ernstige, zelfs doodelijke nabloeding te vreezen is. De behandeling dier bloeding is hier moeilijker, omdat de tamponnade der uterusholte lastig is door de aanwezigheid der tumoren, zoodat wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn hier zelfs de uterusexstirpatie in aanmerking kan komen.

Een ander bezwaar, dat zich vooral bij abortus onder deze omstandigheden doet gevoelen, is, dat de placenta zoo dikwijls achterblijft en het verwijderen daarvan op groote moeilijkheden stuit. Soms zelfs op onoverkomelijke moeilijkheden, zoodat dan gewoonlijk het eenige redmiddel in de uterusexstirpatie gelegen is. Slechts zelden toch zal men in de gelegenheid zijn, zooals ik eenmaal was, met de enucleatie van een intramuraal fibromyoom te verbinden de behandeling van een incompleten abortus, incluis het uitkrabben der baarmoeder, langs den ongewonen weg der laparotomie. l)

Misvormingen van den uterus.

Groote beteekenis hebben deze voor den verloskundige niet, behalve de uterus unicornis met rudimentairen bijhoorn, waarover reeds in Hoofdstuk IV van het Vijfde Gedeelte gesproken is. Bevindt zich de vrucht in den ontwikkelden hoorn der baarmoeder, dan kan de rudimentaire hoorn den bekken-

') Verg. der Ned. Gyn. Vereeniging Februari 1908.

Sluiten