Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 223.

lordose, zooals Kouwer mij deed opmerken, primair zijn. De weekere wervels zakken meer in en laten de normale krommingen der wervelkolom in versterkte mate tot stand komen. Dit effect wordt nog verhoogd door het feit, dat de zwakke rugmusculatuur het veel meer laat aankomen op den evenwichtstoestand van het skelet, waardoor van de weinig weerstand bezittende wervels nog meer gevergd wordt.

Hoe nu de verschillende vormen der rachitische bekkens

ontstaan, valt gemakkelijk in te zien. Het platte bekken ontstaat onder den invloed der rachitis op een in aanleg normaal bekken, het algemeen ongelijkmatig vernauwde, als de rachitis een in aanleg algemeen te klein bekken treft. Het gelijkmatig vernauwde bekken kan slechts ontstaan, als het bekken in eersten aanleg in de rechte afmeting abnormaal groot en in dwarse afmeting wat te klein was. Dan kunnen de rachitische veranderingen het een, zoowel als het ander compenseeren en zoo tot eene gelijkmatige vernauwing voeren.

Het pseudo-osteomalacische bekken eindelijk kan slechts teweeggebracht worden door een buitengemeen sterke verweeking van het bekkenskelet.

De frequentie der rachitische bekkens is, in ons vaderland , plaatselijk zeer verschillend. In Leiden b.v. is zij buitengewoon groot, in Amsterdam daarentegen veel geringer. Alles bij elkaar genomen, komen echter

de rachitische bekkens veelvuldig voor.

Voor de diagnose heeft de anamnese, die leert dat de vrouw eerst laat is gaan loopen, of, nadat zij reeds geloopen had,

Sterk rachitische vrouw (Nijhoff).

Sluiten