Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken van het geheele skelet, waardoor de lichaamslengte vermindert, soms zeer aanzienlijk, zelfs tot 50 cM. toe. frequent wordt verder eene hardnekkige bronchitis waargenomen, die men op rekening schrijft van kalkafzetting op het bronchiaalslijmvlies. Onmogelijk is die explicatie niet, want men neemt bij osteomalacie op allerlei zonderlinge plaatsen kalkafzetting waar. Zoo zag ik dit in een geval in den wand van een absces, dat op een ergotine-inspuiting gevolgd was.

Wanneer de pijnlijkheid den patiënten niet belet te loopen, dan vertoonen zij een zeer karakteristieken gang, dien men als horizontalen gang, beter nog als draaigang aanduidt. Door de veranderde plaatsing der acetabula is van de normale slingerbeweging der beenen, als middel van voortbeweging, geen sprake meer. Daarom wordt telkens het bekken op het eene been gedraaid om het andere vooruit te krijgen, dat dan weer de rol van draaispil op zich neemt.

Bij het onderzoek van het bekken treft allereerst de groote pijnlijkheid, die voor nauwkeurige betasting veelal narcose noodig maakt. De snavelvorm der symphysis, de buitengemeen nauwe uitgang, het door promontorium en lendenwervels bedekt zijn van den ingang, maakt met de anamnestischegegevens de diagnose gemakkelijk.

De invloed op de zwangerschap is gemeenlijk geen andere dan die van elk ander sterk in den ingang vernauwd bekken. Als curiosum moge het door 01 s h a u s e n waargenomen geval genoemd worden, waarin het overhangende promontorium tot retroversio uteri gravidi aanleiding gaf en alle conservatieve therapie onmogelijk maakte, zoodat de vaginale uterusexstii-

patie noodzakelijk werd.

De invloed op de baring is verschillend, al naarmate men met een week of een hard bekken te doen heeft. De osteomalacie toch kan genezen zijn en behoeft niet bij de volgende zwangerschap weer uit te barsten. Is zoodoende het misvormde bekken hard, dan is van baringsmechanismus geen sprake meer: dan is de geboorte per vias naturales onmogelijk.

Is daarentegen de osteomalacie in vollen gang en het bekken week en vervormbaar, dan gelukt het aan de weeën-

Sluiten