Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuur de asepsis van het vocht onzeker. Wil men irrigeeren, dan zijn bovendien om een andere reden warme irrigaties te verkiezen, n 1. omdat op de vaatkramp, die door de koude irrigatie ontstaat, in den regel snel vrij volkomen vaatparalyse volgt, zoodat dus koude irrigaties zeker niet zijn aan te bevelen.

Slechts in geval van nood zal men liquor stypticus aanwenden ter bestrijding eener atonische nabloeding. Daartoe giet men in het irrigatiewater zooveel liquor stypticus, dat de vloeistof donker maderakleurig wordt en spoelt daarmee den uterus uit. Het bezwaar van den liquor stypticus is dat men daardoor groote en sterk aan den uterus wand klevende coagula teweegbrengt, die eene langdurige afscheiding in het kraambed geven.

Heeft men geen enkel der genoemde middelen ter beschikking , dan kan men de hand, tot een vuist samengevouwen, in den uterus brengen en dan met de andere hand van buiten af den uterus wrijven, tot hij zich behoorlijk contraheert.

Dat men eindelijk, als het bloedverlies sterk is geweest, eene subcutane inspuiting van physiologische zoutsolutie zal verrichten, behoeft wel alleen pro memorie gezegd te worden.

Heeft men te doen met eene vrouw, die aan habitueele bloedingen post partum lijdt, dan is daarin zeker nooit reden gelegen om de zwangerschap door abortus af te breken, maar wel om de noodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze bestaan dan hierin, dat men een secale-infuus klaar houdt en dit aan de vrouw geeft, zoodra de schedel voor den uitgang staat, en dat men onmiddellijk na de uitdrijving der placenta een eveneens vooraf gereed gehouden jodoformgaastampon in den uterus brengt. Op die wijze is het gevaar der habitueele atonische nabloeding met zekerheid te voorkomen.

Vastzittende placenta. Nu en dan komt het voor dat de placenta, meestal zonder dat daarvoor een bepaalde anatomische reden te vinden is, zoo vast met den uteruswand vergroeid is, dat het aan de uteruscontracties niet gelukt haar los te maken. In den regel is ook dan nog door eenvoudige manipulaties de nageboorte te voorschijn te brengen en heeft men

Sluiten