Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaren in hooge mate overschat zijn. Dat is ten minste de indruk, dien de waarnemingen van Braun maken, en dien ook ik, uit eigen waarneming, hoe langer hoe meer gekregen heb. Men dient zich daaromtrent wel met eenige reserve uit te spreken, omdat de prognose voor het kind niet alleen, en zelfs niet in hoofdzaak van de voor het opwekken der baring toegepaste methode athangt, maar vooral van de ieden, die tot den partus arte praematurus heeft geleid. Maar ook daarmede zooveel mogelijk rekening houdende, meen ik, dat de lage eivliessteek op het oogenblik tot de beste van de methoden voor partus arte praematurus behoort, zoo al niet de beste is. Wanneer toch werkelijk de prognose voor de vrucht niet slechter is dan bij toepassing van andere methoden, dan heeft de methode van Macauly het groote voordeel van buitengemeen eenvoudig te zijn en bovendien slechts zeer zelden nog andere maatregelen noodig te maken 0111 de weeën aan den gang te brengen. Het instrument, dat er voor noodig is, bestaat uit niets anders dan uit een nieuwe pennenschacht, die men met een scherp mes puntig maakt en, zoo noodig, op eenigerlei houder (uterussonde, glazen staafje) steekt. De desinfectie geschiedt door de pennenschacht eenigen tijd in sublimaat- of carboloplossing te leggen. Na antiseptische irrigatie der vagina brengt men dan de pen, op geleide van den wijsvinger der linker hand, langzaam door het cervikaalkanaal tot tegen de eivliezen; als men het ei bereikt heeft, stoot men de pen met een korten stoot dooide eivliezen heen. Het afloopende vruchtwater bewijst, dat het doel bereikt is, men haalt de pen terug en legt de vrouw te bed en de operatie is geschied. Wanneer het cervikaalkanaal zoo wijd is dat één vinger gemakkelijk, en nog liever dat twee vingers door het ostium internum kunnen gaan en de vliezen bereiken, dan kan men op nog eenvoudigere wijze te werk gaan. Men voert dan op geleide der vingers een kogeltang, gesloten, tot op de vliezen, opent de tang even en sluit haar, zacht naar boven drukkende, weer. Zoo pakt men een plooi der eivliezen en als men de kogeltang dan terug trekt, scheurt men een kleine opening in de vochtblaas.

Sluiten