Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middel komt dan allereerst het omsnoeren der cervix uteri met de hand in aanmerking. Het daarvoor destijds door Sanger aanbevolen middel, het omsnoeren der cervix uteri met een elastieken ligatuur is nog meer afdoende, maar veel gevaarlijker. Wanneer die volkomen afsnoering ook maar eenigen tijd duurt, dan levert zij gevaar op voor eene ischaemische parese of zelfs paranse van de uterusspier, zoodat het tijdelijk uitnemend goed werkende middel op den duur juist het tegenovergestelde te weeg brengt van wat het beoogt. In mindere mate, maar toch ook eenigszins, kleeft hetzelfde gevaar aan de niet zoo krachtige omsnoering met de hand, die daarom zeker niet gedurende langen tijd mag geschieden.

Heeft men compressen van gesteriliseerd gaas en uitgekookt water of boorwater van 50° C. bij de hand, dan is somwijlen het plaatsen van een groot in het warme vocht uitgewrongen compres in de baarmoederholte en het daarover een oogenblik toeknijpen van den uterus een afdoend middel. En door coagulatiebevordering aan de bloedende oppervlakte, èn door het opwekken van vaatwandcontracties kan de warmte de bloeding doen ophouden. Maar dan moet het vocht ook nauwkeurig op temperatuur bij de hand zijn en deze eisch maakt het middel weinig geschikt voor algemeene toepassing. Eenvoudiger en daarom aanbevelenswaardiger is het dan ook bij abnormale bloeding uit den door de buiksnede geopenden uterus dezelfde behandeling toe te passen als bij dergelijke bloeding uit de niet opengesneden baarmoeder, n.1. de tamponnade. Daartoe brengt men van een lange strook jodoformgaas een einde door het cervikaalkanaal in de vagina en vult met den rest het cavum uteri stevig op. Over den tampon heen wordt de uterus op de straks beschreven wijze door hechtingen gesloten, waarbij men er zorgvuldig op heeft te letten, dat niet een stuk van den tampon door de naald gepakt wordt, en verder geschiedt de behandeling ook geheel als onder normale omstandigheden. De tampon wordt na 2 X 24 uren, door trekken aan het in de vagina liggende einde, verwijderd.

Sluiten