Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daaronder komen dan de gevallen, waarbij partus arte praematurus voor de vrouw een onschuldig, zij het ook voor het kind een niet zeker middel is. Wordt bij eenzelfde vrouw een of meer malen na elkaar partus praematurus opgewekt en geen levend kind verkregen, dan heeft men te kiezen tusschen sectio caesarea en hebotomie. Dan weet men lang van te voren, dat men voor dit alternatief zal staan, men kan vooraf er zich zoo goed mogelijk op inrichten en het lijdt geen twijfel, dat onder die omstandigheden de keizersnede voor de moeder zeker niet meer en voor het kind minder gevaarlijk is dan de bekkendoorsnijding.

Die gevallen, waarbij de z.g. relatieve indicatie voor de sectio caesarea geldt, zijn dan ook de eenige, waarbij tusschen deze operatie, de hebotomie en de perforatie van het levende kind te kiezen valt. De laatste operatie heeft, het is niet te miskennen, iets zeer stuitends en barbaarsch. Toch zullen de in hoofdstuk X genoemde omstandigheden de perforatie nu en dan doen verkiezen wegens de gevaren, die aan de andere operaties kleven.

Na -wat hiervoor gezegd is over de prognose der keizersnede en der hebotomie voor moeder en kind, zie ik geen enkele reden om de laatste te verkiezen boven de sectio caesarea. Integendeel acht ik, met uitzondering van ééne omstandigheid, van deze beide operaties de keizersnede de aanbevelenswaardigste. De bedoelde omstandigheid, voorloopig voor mij de eenige die eene indicatie voor de hebotomie zou opleveren, is dat de schedel vast in den bekkeningang staat, eene goed uitgevoerde poging met de tang tot geen resultaat heeft geleid en de levenskansen van het kind, blijkens de harttonen, nog volkomen goed zijn.

Ten slotte merk ik hier nogmaals op (zie pag. 1001) dat het niet aangaat te decreteeren, dat altijd en onder alle omstandigheden de medicus alleen heeft te beslissen in de keuze tusschen de genoemde operaties, 'irouwens wij mogen decreteeren wat wij willen, in de praktijk blijkt, en terecht, dat de patiënt ook een woord toekomt.

Sluiten