Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ook daar dikwijls voor de vraag staan, of niet de plaatselijke aandoening der genitalia van een afzonderlijke, locaal teweeggebrachte infectie afhankelijk is. Toch zijn er enkele gevallen waarin men, ook al op grond van het onbeteekenend blijven der genitaalaandoening, de bedoelde aetiologie mag aannemen. Met name wil ik daarbij mededeelen, dat ik tweemaal gezien heb hoe bij, en ik meen ook door, eene tonsillitis follicularis een lichte perimetritis werd opgewekt. Evenzoo is dat ook bij andere verwijderde infectieuse ziekten mogelijk.

Ten onrechte echter spreekt men van een auto-infectie, wanneer de partus of het puerperium slechts aanleiding is tot het exacerbeeren eener reeds latent bestaande ziekte der genitalia. Dit komt herhaaldelijk voor en wel bij gonorrhoe, en men ziet dikwijls dat eene reerls lang gonorrhoïsch geïnfecteerde vrouw, die evenwel van haar gonorrhoe weinig of niets bespeurde, in het kraambed een zeer acuten aanval van salpingitis gonorrhoica krijgt.

Alles bij elkaar genomen heeft men ten slotte, naar het mij voorkomt, in de overgroote meerderheid der gevallen van puerperaalkoorts te doen met contact-infectie der genitalia. Het gevaar voor dergelijke infectie is bij primiparae grooter dan bij multiparae. Volgens Kouwer1) komt dit vooral ten gevolge der grootere percentage van perineaal-rupturen , volgens Melchior2) bovendien ook ten gevolge van den langeren duur der baring. In de tweede plaats vermeerderen kunstverlossingen , van welken aard ook, de kans op infectie in meerdere of mindere mate. Eindelijk ben ik, evenals Melchior, overtuigd dat, met name in kraaminrichtingen, een niet onbelangrijk aantal der gevallen van temperatuursverhooging in het kraambed op rekening te stellen is van het overbrengen der infectie van de eene kraamvrouw op de andere. Een strikt en onaantastbaar bewijs kan ik echter voor deze overtuiging evenmin geven als Melchior. Moge in de private praktijk het gevaar voor zulk een infectie gedurende het kraam-

>) 1. c.

2) h. W. Melchior. Bijdrage tot de kraambedstatistiek. Diss. Amsterdam, 1903.

Sluiten