Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bed al geringer zijn, ook daar bestaat het m. i. zonder twijfel.

Dat men na bij de verschillende vormen van puerperaalkoorts allerlei mikro-organismen vinden kan, spreekt, na het hierboven gezegde, van zelf. Behalve den gonococcns, heeft men den staphylococcus pyogenes, den streptococcus pyogenes, bacterium coli, pneumococcus enz. gevonden. Eene indeeling der ziektevormen naar den aard van het infecteerende mikroorganisme heeft echter op dit oogenblik klinisch geen waarde en zal die waarschijnlijk ook nooit krijgen. Noch voor de diagnose, noch voor de therapie kan bacteriologisch onderzoek hier van dienst zijn.

Veel meer dan van de soort van het micro-organisme, dat haar veroorzaakt heeft, hangt de beteekenis der ziekte af van het weerstandsvermogen van het lichaam, van de localisatie der aandoening en van de virulentie der in het spel zijnde microben. Omtrent het eerste kunnen althans eenige algemeene gegevens verstrekt worden. Sterk bloedverlies der vrouw vermindert het algemeene, herhaald inwendig onderzoek het plaatselijke weerstandsvermogen. Het herhaald onderzoek heeft, behalve dat het door weefsellaesie de plaatselijke resistentie vermindert, nog het bezwaar dat het de kans op zonden tegen de antisepsis vermeerdert.

Dat algemeene ziekten het weerstandsvermogen tegen infectie kunnen verminderen is bekend en ook dat zij dit niet alle in gelijke mate doen. Wat betreft het gevaar van genitaal-infectie durante partu heeft de nierinsufficiëntie, van welke oorzaak ook afhankelijk, sinds lang een welverdiende slechte reputatie.

Eindelijk kan weer het locale weerstandsvermogen verminderd zijn, door dat het verwonde weefsel een gunstige gelegenheid voor het voortwoekeren der mikro-organismen aanbiedt. Te dien opzichte zijn groote wonden van het bekkenbindweefsel vooral gevaarlijk. De localisatie der ziekte zal straks besproken worden en omtrent de meerdere of mindere virulentie der infecteerende kiemen valt direct in het geheel geen oordeel te vellen. Slechts door behoorlijke klinische oefening en kennis kan men de gezamenlijke beteekenis der drie genoemde factoren nagaan en het is hier, zooals trouwens in de geheele genees-

Sluiten