Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lordose van de lendenwervelkolom als aetiologisch moment voor de orthostatische eiwituitscheiding zal ontkennen, doch ik geloof wel, dat men te ver gaat door alle gevallen op deze wijze te willen verklaren en de orthostatische of orthotische albuminurie eenvoudig terug te brengen tot de lordotische. Stellig ben ik overtuigd, dat voor tal van gevallen wel degelijk de oude verklaring — de ietwat zwakke werking van het hart, die leidt tot de allerlichtste graden van stuwing in de nier en en tot onvoldoenden toevoer van arterieel bloed, naast een bijzondere individueele gevoeligheid van het glomerulus-epitheel voor circulatiestoornissen — nog geldig is.

In het algemeen schijnt bij dezen vorm van intermitteerende albuminurie betrekkelijk menigvuldig naast serumalbumine, veel globuline in de urine voor te komen. v. Noorden1) hecht zelfs aan het voorkomen van deze eiwitstof naast het serumeiwit eenige diagnostische beteekenis voor de differentieel-diagnose tusschen dezen vorm van albuminurie en de chronische nephritis, die met intermitteerende eiwituitscheiding gepaard gaat. Deze vraag is daarom van zooveel practisch gewicht, omdat ook bij lijders aan schrompelnieren eene intermitteerende, ja zelfs eene orthostatische albuminurie voorkomt. Geen wonder dan ook, dat men steeds getracht heeft in de eiwithoudende urine der lijders aan orthostatische albuminurie bepaalde kenteekenen te vinden, die ons in staat zouden stellen dezen vorm van albuminurie te herkennen. Het is evenwel niet gelukt tot noemenswaardige en betrouwbare resultaten te geraken. Edel 2) vond, dat de eiwithoudende portie urine, noch door haar soortelijk gewicht, noch door haar reactie, noch door haar kleurstofgehalte te onderscheiden was van de niet-eiwithoudende urine. Slechts een enkele maal was de

!) C. van Noorden. Ueber Albuminurie bei gesunden Menschen. Deutsches Archiv für klin. Med. Bd. 38. 1886. Albuminurie. Referaat op het 4ste Congres der beutschen Gesellschaft für Urologie. Weenen 1907.

l) P. Edel, Zyklische Albuminurie und neue Gesichtspunkte für die Bekampfung von Albuminurien. Münch. med. Woch. 1901.

Sluiten