Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekmakende oorzaak kunnen worden getroffen. Intusschen laat onze kennis van de afscheiding der vaste bestanddeelen onder normale en abnormale omstandigheden nog veel te wenschen over. Zooveel is wel zeker, dat zij aan groote, dagelijksche schommelingen onderhevig is, schommelingen, veel grooter dan men „a priori" zou verwachten. De kromme, die de grootte der uitscheidingen graphisch weergeeft, vertoont dan ook veel meer golvingen, dan door velen wordt verondersteld. Elke stof heeft hare eigen „ups and downs" in de uitscheidingskromme.

Het is goed, dit feit hier even vast te leggen, nu men, naar den geest des tijds, bij de behandeling van sommige stofwisselingsziekten, met name der jicht, wil steunen op het quantitatieve onderzoek der urine.

In sommige badplaatsen — nomina sunt odiosa —, is het mode geworden op grond der quantitatieve bepalingen der fixa van de urine, niet zelden van één dag, dus op grond van één onderzoek, zonder nauwkeurig rekening te houden met het gebruikte voedsel, het dieet en de te drinken hoeveelheid bronwater te regelen. Ik heb altijd gemeend, dat de scheikundige, die deze analysen verrichtte, er het beste bij voer, doch dat de gelukkige bezitter van dat kostbaar document met tal van quantitatieve gegevens over de samenstelling zijner urine, er bitter weinig mede gebaat was, al kwam het vermoeden wel eens bij den „Kurgast" op, dat zijn huisarts schijnbaar niet voldoende notitie van zijn kwaal had genomen.

Ten eerste houdt men hierbij geen rekening met de dagelijksche schommelingen in de uitscheiding; ten tweede verzuimt men te bedenken, dat de voorwaarden voor resorptie niet steeds dezelfde zijn en dat in ieder geval de hoeveelheid en de aard van het gebruikte voedsel grooten invloed op de samenstelling der urine oefenen. Alleen door met deze voorwaarden zeer nauwkeurig rekening te houden, zouden die bepalingen ons iets kunnen leeren over de uitscheidingsgrootte van bepaalde stoffen in de» urine bij één persoon.

Sluiten