Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrompelnier aan het licht te brengen, door den behandelenden medicus ter verontschuldiging opgemerkt, dat de patiënt toch niet over hoofdpijn of over braken of over dikwijls wateren had geklaagd. Doch men dient wel te bedenken, dat het voorhanden zijn van ziekteverschijnselen wel veel, doch het ontbreken niet veel kan bewijzen en dat bovendien iedere zieke op ziekelijke afwijkingen op zijn wijze reageert. Dit is, hetgeen men de individueele reactie noemt.

Trots al onze hulpmiddelen kan onze diagnostiek ook hier nog op een zware proef worden gesteld. Ik noem slechts twee voorbeelden; zoo kan de difFerentieele diagnose tusschen een acute nephritis en eene acute exacerbatie van een chronisch ontstekingsproces der nier, — een vraag met het oog op de prognose van het allergrootste gewicht, want de eerste gaat in het meerendeel der gevallen in volkomen genezing over, hetgeen helaas niet van den tweeden vorm kan worden getuigd, — op groote diagnostische moeilijkheden stuiten. Ik merk hier slechts op, dat naar mijn ervaring de acute nephritis bij den volwassen mensch bijna nooit voorkomt, tenzij een acute infectieziekte voorafging.

Verreweg de meeste gevallen, die den indruk maken van eene acute nephritis, zijn feitelijk niet anders dan acute „poussées" van een chronisch ontstekingsproces. De acute nephritis is evenals de appendicitis eigenlijk een kinderziekte, althans een ziekte van den jeugdigen leeftijd. Bij volwassenen en bejaarden is zij zeldzaam.

Op nog veel grootere moeilijkheden stuit de beantwoording der dagelijks voorkomende vraag: berust de albuminurie bij jeugdige personen ten tijde der puberteit op een uiterst slepend verloopende nephritis of is zij slechts eene functioneele stoornis, eene zoogenaamde physiologische puberteits-albuminurie? een vraag, die bij de keuring van candidaten voor bepaalde beroepen, voor levensverzekeringsmaatschappijen, voor huwelijk etc. tot de allergewichtigste en allermoeilijkste behoort, die den geneesheer ter beantwoording kunnen worden voorgelegd. Wien is het gegeven, hier altijd het juiste ant-

Sluiten