Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lust om meer van het vingerhoedskruid te zeggen, zal ik bedwingen, omdat immers dit boek niet over de ziekten van het hart handelt. Slechts merk ik nog even op, dat onze indicaties voor digitalis in den loop der jaren ruimer, minder eng zijn geworden en dat men in den laatsten tijd zelf niet terugdeinst voor het verstrekken van dit geneesmiddel bij verhoogden bloeddruk. Vroeger was deze een absolute tegenaanwijzing om digitalis voor te schrijven, doch sinds Sahli *) ons de bloeddruk verlagende werking der digitalis bij de zg. „Hochdruckstauungen" heeft leeren kennen, schijnt de indicatie voor het vingerhoedskruid ook in dit opzicht ruimer gesteld te kunnen worden. Op een toxische hypertonie der kleinere arteriën, die tot stuwing in het aderlijke stelsel aanleiding heeft gegeven, schijnt althans digitalis, die de hartactie verbetert en langs dezen weg de diurese verhoogt en de uitscheiding bevordert, gunstigen invloed te kunnen oefenen. Intusschen schijnt mij de bewijsvoering voor de indicatie van digitalis onder deze omstandigheden toch niet zeer overtuigend, omdat dit middel immers eene vaso-constrictorische werking toekomt.

Tinctura strophanthi. Te weinig wordt bedacht, dat onze tinct. strophanthi van de laatste pharmacopoe een geheel ander praeparaat is dan het vroegere. Het is 1°. 2 maal zoo sterk en wel 1 op 10; 2°. wordt het nu niet meer zooals vroeger met petroleum-aether uitgetrokken om de vetten te verwijderen; 3°. mogen thans de verschillende strophanthus soorten niet meer voor de bereiding van de tinctuur gebruikt worden, doch uitsluitend de strophanthus hispidus. Indien wij nu bedenken, dat het gehalte der verschillende strophanthus-soorten aan werkzame bestanddeelen zelfs onder deze omstandigheden schommelt binnen betrekkelijk wijde grenzen, dan is het duidelijk, dat zelfs het tegenwoordige praeparaat zeer ineonstant kan zijn. Bovendien verwekt het veel eerder dan het vroegere ongewenschte bijwerking, zooals dyspepsie, nausea, diarrhee,

') H. Sahli. Herzmitlel und Vasomotorenrnittel. 19 Kongress für innere Medici» 190*1.

Sluiten