Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chirurgische tlierapie.

Bepaalde zich de operatieve behandeling der nierziekten in vroegere dagen bijna uitsluitend tot het openen van pararenale abscessen, en tot het fixeeren van losse nieren, thans in het begin der 20ste eeuw kan de moderne chirurgie ook op dit gebied op bewonderenswaardige triomphen bogen. Hij, die de resultaten der moderne nierchirurgie met een onbevangen oog heeft aanschouwd, buigt eerbiedig het hoofd voor hetgeen de heelkunde hier vermag. Het is niet zoozeer de meesterlijke ontdekking door Lord Lister van de moderne wondbehandeling, als wel de verfijning en vermeerdering onzer methoden van onderzoek en meer volkomen heelkundige techniek, die den vertegenwoordiger der chirurgie tot zooveel in staat heeft gesteld.

Den stoot tot deze nieuwe roemrijke aera gaf Max Nitze uit Berlijn, toen hij ons leerde het blaasslijmvlies benevens de uitmondingsplaatsen der ureteren met "den blaasspiegel te bezien, een betrekkelijk eenvoudig apparaat, welks principe hoogst eenvoudig is, en men moet zich verbazen, dat deze cystoscoop eerst voor ruim 25 jaren werd ontdekt. Spoedig daarna volgde de ontdekking van den zgn. operatie-cystoscoop, die het mogelijk maakte, per vias naturales kunstbewerkingen in de blaas te verrichten, steentjes en gezwellen te verwijderen. Daarna volgden Casper en Richter uit Berlijn met hunne methode, om de beide ureteren te catheteriseeren. Deze ontdekking maakte het mogelijk, de urine van beide nieren afzonderlijk te onderzoeken. Zij leerde ons éénzijdige nieraandoeningen, zgn. chirurgische nieren en niertuberculose, met zekerheid tijdens het leven te herkennen ; dank zij de nieuwere methoden van onderzoek zijn thans eenzijdige nierexstirpaties en verwijderen van steenen uit het nierbekken aan de orde van den dag.

Al hebben ons ook de Duitscliers de zooeven genoemde instrumenten geschonken, de verdere ontwikkeling der urologie is voornamelijk de vrucht van Franschen bodem; trouwens,

Sluiten