Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tueerende of elastiscli aanvoelende tumoren, zooals ovariaalcysten ons gemakkelijker dan men denkt, parten kunnen spelen. Men lette bij het overwegen dezer differentieel-diagnose op de ligging van het gezwel; de hydronephrose ligt hooger, dan de ovariaalcyste en doet de lendenen en flanken convex uitpuilen en geeft het „bal lotte ment rénal", alle eigenschappen, die een ovariaaltumor niet heeft. Voorts kan men bij een nauwkeurig inwendig onderzoek de twee normale ovariën op hun plaats voelen of vindt men hoegenaamd geen samenhang van den tumor met ovaria of uterus; dan is het ook zeker, dat het fluctueerende gezwel geen ovariaalcyste of een cysteuse tumor van den uterus is. Op het verschil in bewegelijkheid bij beide tumoren, op den tympanitischen dikdarmtoon boven den niertumor, zou ik niet altijd durven vertrouwen; vooral het laatste symptoom is niet constant. Tot een proefpunctie, die dan natuurlijk alleen van uit de lendenstreek zouTiiogen geschieden, zou ik niet gaarne besluiten. Aan de voorzijde beschouw ik eene proefpunctie zelfs als gevaarlijk, en dus tegenaangewezen. In verouderde gevallen kan men zelfs vocht aspireeren, waarin geen specifieke urinebestanddeelen meer te vinden zijn.

Sinds Rosenstein en Schetelig ook paralbumine in de niercysten hebben gevonden, kan dit eiwitachtig lichaam niet meer als specifiek voor ovariaalcysten gelden, zooals Spi eg elberg vroeger heeft beweerd.

Een afgekapseld urine-infiltraat in het cavum retroperitoneale, dat op eene hydronephrose schijnt te kunnen gelijken, is door haar snelle ontwikkeling gekenmerkt, zooals Wagner heeft aangetoond. Een cystoscopisch onderzoek met sondeering van den ureter kan natuurlijk omtrent den zetel van de belemmering veel leeren.

De prognose is ongunstig bij dubbelzijdige hydronephrose, wijl op den duur de atrophie van het nierparenchym noodzakelijkerwijze tot auto- resp. uraemische intoxicatie leidt. Bij éénzijdige hydronephrose kan het leven lang gespaard blijven.

De behandeling houde rekening met de oorzaak en den graad der hydronephrose. Prophylactisch waren natuurlijk voor som-

Sluiten