Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de monnik? Leeft hij nog?" Verder gingen zij voor het oogenblik niet, en lieten nu hunne slachtoffers eenigen tijd alleen.

Zoo was de eerste nacht der gevangenschap voorbijgestreken. Zaterdag, de 28ste Juni, brak aan.

VI.

fe^gtëjet is ons niet mogelijk in bijzonderheden alles | pll^l te verhalen wat onze H. Martelaren van ZaterH I|g|y dag den 2 8sten Juni tot Zondagmorgen 6 Juli, toen zjj uit Gorcum werden weggevoerd, onderstaan hebben.

Overdag bleef het gewoonlijk bij bespotting, maar des nachts waren zij de weerlooze prooi van het dronken geboefte. Al het gemeen van Gorcum mocht de gevangenen komen zien; het kwam dan ook en verlustigde zich aan de smarten en de vernedering zijner geestelijken. Wie vroeger door een der pastoors om wangedrag of ketterij berispt was geweest, vond nu de geschikte gelegenheid om wraak te nemen, en verschrikkelijk is het, wat die waardige zielenherders van hunne trouwelooze gemeentenaren moesten hooren.

Een eerloos en kwaadaardig vrouwspersoon, Swertekens geheeten, had twee zonen, harer waardig. Deze onderscheidden zich door hunne wreedheid, en een der twee zeide tot de beulen : „Wij zullen den paap ophangen met zijn eigen koord."

Maar ook vreemden mochten vrij de gevangenen bespotten, en kwam iemand op den burcht, dan werd hem als een der uitgezochtste vermakelijkheden een bezoek bij hen aangeboden. Zoo kwam daar ook een

Sluiten