Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1640 verheven en eerbiedig in eene kist gelegd. In 1783 werd het klooster door keizer Joseph II opgeheven, en den 3osten Juni van dat jaar door de monniken verlaten. Anderhalve maand later werden hunne roerende goederen verkocht, terwijl de gebouwen den 5den September 1786 door de Norbertijner-nonnen van St-Gerlach werden betrokken.

In al dezen tijd vernemen wij niets meer van de reliquieën, totdat eene aanteekening in het Register der parochie Swalmen ons van het begin der i9de eeuw iets nieuws meldt. Wij vertalen: „Antonius, Josephus, Jacobus Cloquet, te Roermond geboren, aan de Universiteit van Leuven licentiaat in de godgeleerdheid, aan die te Keulen in de beide rechten geworden, voorheen rector in de Munsterkerk, is van 1806-1825 hier pastoor geweest... Onder zijn pastoorschap en door zijne zorg zijn de hoofden, welke in het Sint-Georgiusaltaar bewaard werden, hierheen gebracht, en wel van de Kartuizers, die in 1575 (sic) te Roermond vermoord zijn. Aldus heeft Wijnand van Dael, hier koster der kerk, mij meermalen verzekerd." Deze aanteekening is van pastoor Van den Eertnegh, die van 1866 tot 1883 aan het hoofd der parochie Swalmen stond.

Wat tot deze overbrenging aanleiding heeft gegeven, is ons onbekend. Wij weten, dat de Norbertinessen eindelijk in het oude Kartuizerklooster zijn uitgestorven, dat de Fransche revolutionairen en overheerschers in het einde der i8de en het begin der I9de eeuw ook te Roermond verschrikkelijk tegen den godsdienst gewoed hebben. Wellicht is in die jaren de kist met reliquieën uit de sacristie van de Kartuizerkerk naar de veiliger woning van eene Roermondsche familie overgebracht; misschien naar die van den Eerw. Heer Cloquet, een Roermondenaar. Daarenboven was er nauwe betrek-

Sluiten