Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

k. Tegenwerking van de uitvoering van wettelijke voorschriften. ,, 339 l. Van de uitoefening van het openbaar gezag vóór het verkrijgen of na het verliezen van de bevoegdheid daartoe. ., 342 m. Van eenige misdrijven en overtredingen betrekkelijk het houden der acten van den burgerlijken stand 343

n. Ambtsdwang „ 344

o- Verstoring der openbare orde door godsdienstleeraars in de

uitoefening hunner bediening ,, 347

§ 24 ,349

Wederstand, ongehoorzaamheid en andere tekortkomingen tegen het openbaar gezag.

§ 25 „360

Beleedigingen en gewelddadigheden tegen het openbaar gezag en tegen de openbare macht.

a. Beleediging 360

b. Stelsel der Indische wetten aangaande gewelddadigheden

tegen ambtenaren 365

§ 26 ,372

Weigering van wettig verschuldigde dienst door ambtenaren of bevelhebbers der openbare macht.

§ 27 „373

Het aanvoeren van valsche verontschuldigingen door getuigen.

§ 28 „375

Ontvluchting van gevangenen en verberging van misdadigers.

§ 29 „385

Zegelverbreking.

§ 30 „388

Opzettelijke en wederrechtelijke vernieling, beschadiging of verduistering van registers, acten, stukken van overtuiging, welke zich in archieven bevinden.

§ 31 „391

Beschadiging van gedenkstukken.

§ 32 „392

Aanmatiging van titels of bedieningen.

§ 33 397

Inbreuken op de vrije godsdienstoefening.

§ 34 „399

Vereenigingen van boosdoeners.

§ 35 402

Landlooperij en bedelarij.

§ 36 „407

Opruiing tot misdrijven in openbare vergaderingen.

Sluiten