Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke vorsten kan straffen, indien zij zich gewapend tegen de Regeering verzetten.

Wederom is de Nederlandsch-Indische Strafwet volgens art. 27 Reg. Regl. uitgesloten, en art. 33 Algemeene Bepalingen spreekt alleen van misdrijven buitenslands, dus niet binnen de vasalstaten begaan ').

Zelfs weet men niet, hoe te handelen, indien een Nederlander in zulk een vasalstaat wordt vermoord of wanneer verraad is gepleegd, tenzij de met die vasalstaten gesloten contracten daaromtrent de noodige voorschriften inhouden 2).

§ 4

Misdrijf en overtreding volgens het strafwetboek voor Inlanders

Art. 1.

(Strfw. Eur. art. 1) (C. P. art. 1).

Overtreding bestaat in het doen of nalaten van hetgeen, onder bedreiging van geen zwaardere straf dan dwangarbeid buiten den ketting en geldboete, gezamenlijk of afzonderlijk, met of zonder verbeurdverklaring van bijzondere voorwerpen, is verboden of geboden bij de reglementen of keuren van politie, gelijk mede bij wettelijke verordeningen op het stuk van 's lands middelen en pachten, en van hetgeen, onder bedreiging van geene zwaardere straf dan ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon en geldboete, gezamenlijk of afzonderlijk, met of zonder verbeurdverklaring van bijzondere voorwerpen, is verboden of geboden bij algemeene of locale verordeningen.

1) Het vonnis van den Raad van Justitie te Makasser dd. 1 Augustus 1888 m zake Hadjie Betawie <T. LX, blz. 247) rekent de vasalstaten wel tot liet buitenland m den zin van art. 32 en 33 der Algemeene Bepalingen. K

2) Een misdrijf, door een gouvernementsonderdaan gepleegd tegen oen ingezetene van Ned.-Indië op een plaats, deel uitmakende van een zelfbesiurond landschap als Goa, hetwelk in juridischen zin als buitenland is te beschouwen, behoort m het algemeen tot de kennisneming van den gouvernementsrechter' Landr. Takalar 16 Apil 1910. T. 94, blz. 286. D

Sluiten