Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 10

Straf der medeplichtigen.

Volgens de regelen van het algemeene strafrecht is ieder slechts verantwoordelijk voor de daden, die hij gepleegd heeft of door

anderen heeft doen plegen. ,, H

Zoodra meer personen gezamenlijk, volgens v°ora '

plan, een misdrijf begaan, zijn allen verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk verkregen resultaat, indien dit resultaat binnen de grenzen van het gevormd plan gelegen is *). ,

Is dit niet het geval, begaat bijv. een der dieven bij,den toto* een moord in strijd met de gemaakte afspraak,

algemeene beginselen van strafrecht, de andere dief voor dien moord niet verantwoordelijk gesteld worden -).

Het voorafgemaakte plan sluit echter alle te voorziene, ofschoo niet besproken, gevolgen in zich. Zoo zal hij, die zich bij eene bende roovers aansluit, gestraft kunnen worden wegens een do zijne metgezellen gepleegden moord of brandstichting, omdat ] had kunnen voorden, dat moord en brandstichting gewoonlijk

blJ Door hirlteltel! hetwelk de Code Pénal en de Indische strafwetten omtrent medeplichtigheid hebben aange.

moeilijk te beslissen, in hoeverre die wetten de algemeene rech

beginselen hebben gevolgd. uiArr.pn

Volgens den Code Pénal en de Indische strafwetten word

de medeplichtigen aan misdrijven met dezelfde straf als de daders

e-estraft behoudens eenige uitzonderingen.

Streng toegepast leidt dit beginsel tot onmogelijke toestanden Zoo is het zeker onmogelijk den medeplichtige dezelfde straf als den hoofddader op te leggen, indien die hoofddader ijv. e zo fs van den vermoorde en de medeplichtige met die verzwarende

omstandigheid onbekend was. . . , .

Evenmin kan men den medeplichtige ongestraft laten als

hoofddader straffeloos is door zijnen jeugdigen cl tij o ome

rip bestolene zijn vader was.

Vele andere gevallen, waarin de toepassing eener gelijke straf op

hoofddader eng medeplichtige onmogelijk is, worden door de

jï VergT^H. R. 29 Juli 1892 N. W. 6228. I. W. 1572.

2) Zie HGHof 9 Febr. 1909. T. 93, blz. 9.

Sluiten